Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Pardus Security V.O.F. hierna te noemen ‘pardus’

Artikel 1.1 Pardus verklaart aan cliënt te verkopen gelijk cliënt verklaart  van Pardus te kopen beveiligingsapparatuur overeenkomstig de overhandigde prijsopgave met bijlage, bedragen exclusief BTW en de hieronder vermelde bepalingen en voorwaarden zoals op deze koopovereenkomst zijn vermeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en op alle rechtsverhoudingen van Pardus met derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze worden door Pardus niet geaccepteerd. Wijzigingen zijn alleen geldig, indien deze schriftelijk vastgelegd en bevestigd zijn door Pardus. Pardus behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden na het tot stand komen van deze overeenkomst zullen pas in werking treden nadat cliënt schriftelijk op de hoogte is gebracht.

2.3 Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigd cliënt dat de voorwaarden ter hand zijn gesteld en bevestigt cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verklaart cliënt door ondertekening van de overeenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

3.1 Tussen en Pardus en cliënt kunnen een drietal overeenkomsten worden gesloten. Er kan sprake zijn van een koopovereenkomst en/of een meldkamerovereenkomst en/of een onderhoudsovereenkomst.

3.2 Pardus is ten allen tijden gerechtigd om de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Client verklaart reeds nu voor alsdan door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan met de overdracht.

3.3 Client is verplicht om bij ondertekening van de overeenkomst in verband met de automatische incasso indien van toepassing zijn bankrekeningnummer aan Pardus door te geven. Tevens is cliënt verplicht om direct wijziging van bankgegevens schriftelijk aan Pardus door te geven. Pardus is niet aansprakelijk voor schades van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledig en/of te laat verstrekte gegevens.

3.4 Indien een offerte is uitgebracht, een begroting dan wel een voor calculatie is gemaakt, of een soortgelijke mededeling is gedaan, verplicht dat Pardus niet tot het sluiten van een overeenkomst. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts aanvaard worden zonder afwijking. De aanvaarding dient te geschieden binnen 14 dagen.

3.5 Na ondertekening van de overeenkomst is cliënt verplicht om alle noodzakelijke informatie te verstrekken, welke van belang zijn ten behoeve van de installatie.

3.6 De plaatsing van de apparatuur dient plaats te vinden binnen 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1 Het eigendom van apparatuur gaat over op cliënt, nadat cliënt al wat verschuldigd is krachtens de overeenkomst en volledig heeft voldaan. In geval van een automatische incasso gaat het eigendom pas over als de storneringstermijn is verlopen. Client stelt Pardus direct op de hoogte zolang de apparatuur niet in eigendom is overgegaan, wanneer de apparatuur in beslag wordt genomen. Verder dient cliënt de beslag leggende deurwaarder direct te wijzen op de eigendomsrechten van Pardus. Verder dient cliënt Pardus onverwijld op de hoogte te brengen in geval van surseance van betaling, faillissement of WSNP.

Artikel 5: Installatie

5.1 Client draagt op datum van installatie zorg voor de juiste plaats, ruimte en doorgangsmogelijkheden om de aanvoer en de montage van de apparatuur vlot te doen verlopen. Client draagt voorts zorg voor de noodzakelijke en geschikte tel-data verbinding, ten einde de apparatuur te doen functioneren, waarbij cliënt de door de overheid vastgestelde veiligheidseisen in acht dient te nemen.

5.2 In geval van vertraging of enige andere verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst aan de zijde van Pardus blijven de rechten van Pardus onverminderd van kracht. De ontbinding van deze overeenkomst op grond van vertraging of verhindering aan de zijde van Pardus is uitgesloten. In geval van vertraging of enige verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst aan de zijde van cliënt blijven de rechten van Pardus onverminderd van kracht. Pardus is in zulks geval gerechtigd, wanneer zij hierdoor schade lijdt, de kosten daarvan in rekening te brengen bij cliënt.

5.3 De apparatuur wordt gemonteerd op basis van ononderbroken montage en zichtwerk en volgens het standaard montage tarief, zoals vermeld op het tariefschema en op een wijze zoals de situatie was op het moment van opname, exclusief zwaar hak-,breek-,schilderwerk en bedrading uitzicht middels platte goot of pvc-buis. Het moment van opname is gelijk aan het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst indien de cliënt extra werkzaamheden verlangt, anders dan de standaard montage zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie worden gefactureerd voor zover deze extra montagekosten niet in de overeenkomst zijn opgenomen.

5.4 De installatie van de apparatuur en de werkzaamheden aan de apparatuur kunnen door Pardus worden uitgevoerd of, eventueel in opdracht van Pardus, door derden.

5.5 Meerwerk bij de installatie dient schriftelijk tussen cliënt en Pardus te worden bevestigd. De kosten voor meerwerk komen voor rekening van cliënt. Na installatie dient cliënt het opleveringsbewijs te tekenen.

5.6 Indien een installatiedatum afgesproken is en op die datum de installateurs geen aanvang kunnen nemen met de werkzaamheden, bijvoorbeeld omdat cliënt niet aanwezig is of de monteurs niet toelaat, zijn de kosten van het bezoek voor rekening van cliënt en bedragen 15% van de in rekening gebrachte koopsom exclusief btw.

Artikel 6: Instructie

6.1 Client al alleen gebruik maken van kundige personen voor het gebruik van de apparatuur en zal daartoe één persoon aanwijzen, die door Pardus éénmalig zal worden geïnstrueerd ter zake het gebruik van de apparatuur.

6.2 Het is cliënt bekend dat organisatorische adviezen door Pardus zijn uitgebracht wanneer de mutatie “ja” is ingevuld onder “organisatorisch advies uitgebracht aan cliënt” zoals vermeldt op de overeenkomst, en dat de basis van een goed beveiligingsplan gelegd wordt met goede doordachte organisatorische maatregelen zoals bijvoorbeeld:

 • Cilinders vervangen, indien bepaalde sleutels verloren zijn gegaan.,
 • Alvorens het gebouw te verlaten een sluitronde te houden waarbij vitale ruimtes nauwkeurig worden gecontroleerd en gekeken wordt of alle ramen en deuren gesloten zijn.,
 • Deze ruimtes eventueel voorzien van extra bouwkundige voorzieningen op deuren en/of ramen.,
 • Er voor zorgen dat iedere medewerker c.q. gebruiker op de hoogte is van de beveiligingsmaatregelen en zich daar gemotiveerd en gedisciplineerd naar gedraagt.,
 • Het vergroten van de waarnemingsmogelijkheid op bepaalde plaatsen door buitenverlichting aan te brengen.,
 • Het veilig wegbergen en/of goed vastleggen aan kettingen met hangsloten van de in en om het pand of berging aanwezige klimmaterialen (bijv. ladders)
 • Het merken en registreren van kostbare goederen.

Artikel 7: Garantie

7.1 Vanaf de datum van installatie verbindt Pardus zich aan de garantieperiode, met een maximum van de door de fabrikant vastgestelde garantietermijn, aan de apparatuur, alle noodzakelijke reparaties te verrichten. De garantie heeft alleen betrekking op de hardware en zal gedurende de garantietermijn kosteloos worden vervangen, indien noodzakelijk. De voorrij- en arbeidskosten komen voor rekening van Pardus. Pardus is gerechtigd de apparatuur of enig onderdeel daarvan ter uitvoering voor reparaties terug te nemen en/of te vervangen door gelijke of gelijksoortige appratuur en/of onderdeel.

7.2 Het is cliënt te allen tijde en onder alle omstandigheden  verboden om gedurende garantieperiode als bedoeld in artikel 7.1 door of vanwege Pardus of de fabrikant de aan/in de apparatuur aangebrachte zegels te verbreken of in/aan de apparatuur enige wijzigingen aan te brengen en/of aan de apparatuur enige reparatie te verrichten dan wel deze handelingen door derden te doen verrichten. Verder vervalt de garantie aan apparatuur in gevallen die niet voor rekening komen van Pardus, zoals brand, inbraak, noodweer, vocht, (on) gedierte, storingen veroorzaakt door telefoon en/of andere (internet) verbindingen dan wel wanneer Pardus niet in staat gesteld wordt om controlerondes uit te voeren. De garantie vervalt tevens, indien de oorzaak niet te wijten is aan Pardus dan wel niet voor haar risico komt.

7.3 Pardus is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand/schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren of het in ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan, of enige verbinding met of een bedrading naar of van de apparatuur. Client vrijwaart Pardus tegen vorderingen, ook van derden, ter zake dit artikel.

7.4 Gedurende de garantieperiode, zoals bedoeld in artikel 7.1, altijd te rekenen vanaf de dag van aansluiting van de apparatuur, zijn voorrij-, arbeid en apparatuurskosten voor het verhelpen van storingen voor rekenging van cliënt. De garantie als bedoeld in artikel 7.1 vervalt in geval de apparatuur niet of niet naar behoren functioneert ten gevolge van het genoemde in artikel 7.2, of het niet naleven van de bedieningsvoorschriften  dan wel schade aan de apparatuur door oorzaken buiten de deel bereiken van Pardus zoals onoordeelkundig gebruik, brand-, inbraak-, bliksemschade-, storm, vocht, overspanning, enig ongeval of dergelijke, alsmede verkeerde behandeling of verwaarlozing aan de zijde van cliënt of derden. In deze gevallen zullen de aan de werkzaamheden van Pardus verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Werkzaamheden zoals bedoeld in dit artikel en zoals bedoeld onder garantieperiode in artikel 7.1 en serviceperiode, alsmede storingswerkzaamheden, zullen altijd plaatsvinden op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Werkzaamheden zoals hiervoor bedoeld die door Pardus uitgevoerd worden voor 08:00 uur en na 17:00 uur alsmede op andere dagen dan officiële werkdagen zullen de extra kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Omruilregeling

8.1 Uitsluitend gedurende de garantieperiode, zoals bedoeld in artikel 7.1, zal bij verhuizing van cliënt binnen Nederland door Pardus de apparatuur worden gedemonteerd en worden gemonteerd in het nieuwe pand. De kosten bedragen 1/3 van de totale koopsom exclusief btw voor wijzigingen en/of uitbreidingen in het systeem zullen de alsdan geldende tarieven conform prijslijsten gelden.

Artikel 9: Controlecontract

9.1 In het controlecontract zijn begrepen telefonische support, voorrijkosten en arbeidsloon. De controle wordt minimaal één keer per jaar uitgevoerd binnen de normale kantoortijden. Hiervoor staat een tijdsperiode van één uur tijdens kantooruren (08:00 uur tot 17:00 uur ), alles wat buiten één uur valt wordt volgens huidig uurtarief gefactureerd. De kosten voor vervanging van bijvoorbeeld batterijen en/of accu komen te allen tijde voor rekening van cliënt.  Indien op verzoek van client buiten kantoortijden controle moeten worden verricht, zal er een toeslag in rekening gebracht worden. Onderdelen die door slijtage en/of kwaliteitsvermindering vervangen moeten worden, zullen bij client in rekening gebracht worden.

Artikel 10: Meldkamercontract

10.1 De apparatuur wordt aangesloten op een door Pardus aan te wijzen meldkamer.

10.2 Indien tevens gekozen is voor alarmopvolging zal deze dienst worden verleend door de meldkamer.

Artikel 11: Facturatie

11.1 Het controlecontract en/of het meldkamercontract en/of het alarm-opvolgingscontract worden jaarlijks voor het ingaan van de nieuwe jaartermijn tot maximaal 2 maanden voor het ingaan van die termijn door Pardus per email gefactureerd.

11.2 Indien client wenst facturatie per post te ontvangen brengt Pardus E 4,95 administratiekosten in rekening.

Artikel 12: Verlenging contracten

12.1 De contractperiode met betrekking tot het controlecontract en het meldkamercontract staan vermeld op de overeenkomst. Het abonnement gaat in op de dag van installatie.

12.2 Het onderhoudscontract en/of meldkamercontract wordt stilzwijgend verlengt met een eenzelfde overeengekomen periode dan wel kan worden beëindigd, indien client niet uiterlijk 2 maanden voor het einde van de contractperiode, middels aangetekend schrijven, de betreffende overeenkomst(-en) heeft opgezegd.

12.3 Bij het ingaan van een nieuwe contractperiode behoudt Pardus zich het recht voor om de kosten van het contract te verhogen met een maximum van 30%.

Artikel 13: Betalingen

13.1 Client kan geen beroep op korting of compensatie doen met betrekking tot de betalingsverplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Voor zover niet anders omschreven zijn alle genoemde bedragen in de overeenkomst exclusief btw. Zolang de gefactureerde apparatuur niet is betaald blijft de apparatuur eigendom van Pardus(zie art. 4 eigendomsbehoud).

13.2 Factuur dan wel facturen of de eventueel overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen dienen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Voor installatie  dient 50% van het factuurbedrag door client aan Pardus voldaan te zijn. De resterende 50% dient binnen 8 dagen na installatie te worden voldaan. De verplichting tot betaling van de koopsom blijft bestaan ondanks een lease of andere krediet aanvraag, slechts indien deze aanvraag door de bank is gehonoreerd beperkt de verplichting tot betaling aan Pardus zich tot die bedragen die niet zijn gefinancierd. De eventueel door client gefinancierde bedragen worden door de bank rechtstreeks aan Pardus betaald.

13.3 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is, is client van rechtswege in verzuim en is een ingebrekestelling niet vereist.

13.4 Pardus is gerechtigd om onderhouds- en meldkamerdiensten, de installatiewerkzaamheden alsmede de werkzaamheden in het kader van de uit te voeren garantie op te schorten, totdat client aan al haar verplichtingen voldaan heeft.

13.5 Indien client niet 50% van het factuurbedrag voor de installatie binnen de gestelde factuurdatum heeft voldaan, is het volledige factuurbedrag direct opeisbaar.

13.6 In geval van verzuim is client 1,5% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Verder is client gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van E 250,00. De gerechtelijke kosten zijn de werkelijk door Pardus gemaakte kosten.

13.7 Daarnaast is client, indien client in verzuim is, de nog niet vervallen termijnen ter zake de lopende contracten verschuldigd en zullen deze per direct opeisbaar worden.

13.8 De kosten voor de meldkamer en/of controlecontracten worden jaarlijks per vooruitbetaling gefactureerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en overmacht

14.1 Pardus aanvaardt de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover hierna blijkt. Op de door Pardus te betalen schadevergoedingen zullen de uitkeringen in minderering gebracht worden, waarop client in verband met een gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Pardus berust, aanspraak kan maken op de uit hoofde van client ten behoeve van client gesloten schade en/of sommenverzekeringen aanspraak had kunnen maken, indien client de eigendommen met volledige dekking had verzekerd. Pardus kan door client slechts aansprakelijk gehouden worden voor directe schade die onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Pardus in de nakoming van haar verplichtingen en indien deze schade redelijkerwijs niet door client voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarden voor aansprakelijkheid is dat client Pardus terstond na ontdekking van de tekortkoming per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte stelt en Pardus een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.

14.2 Pardus is niet aansprakelijk voor schades als gevolg van:

 • Het niet overeenkomstig de aard en bestemming gebruiken van apparatuur en het niet in acht nemen van bedieningsvoorschriften en/of andere aanwijzingen.,
 • Het doen van reparaties door derden, dan wel het verplaatsen of het aanbrengen van wijzigingen in de apparatuur.,
 • Kortsluiting, waterschade, brand-, rook-, bliksem-, stroomstoringen alsmede storingen in telecommunicatie verbindingen.,
 • Kosten van hulpdiensten als gevolg van noodalarm, zoals bijvoorbeeld kosten voor politie, ambulance, brandweer en bewakingsdiensten.,
 • Indirecte schade, waaronder begrepen: gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.,
 • Overspanning/inductie.

Voor zover Pardus aansprakelijk gesteld kan worden voor schade volgt vloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst is de schade beperkt tot het bedrag waarop de door Pardus afgesloten beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Client is gehouden zijn eigendommen afdoende te verzekeren. Onder verzekerde zaak schade wordt door Pardus niet vergoed.

Artikel 15: Verzuim en Ontbinding

15.1 Indien er sprake is van verzuim aan de zijde van client bij het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft Pardus de mogelijkheid om nakoming te vragen dan wel, zonder dat daar een in gebreke-stelling noodzakelijk is, de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid tot schadevergoeding. Verder behoudt Pardus zich het recht voor, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten.

15.2 In geval van surseance van betaling dan wel wanneer client toetreedt tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of failliet wordt verklaart, dan wel dat er beslag gelegd wordt op apparatuur, heeft Pardus het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden zonder gehoudenheid tot het vergoeden van schade.

Artikel 16: Toepasselijk Rechter

16.1 Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en voor zover dwingend rechtelijke regelingen niet anders voorschrijven is de rechtbank Amsterdam gerechtigd om kennis te nemen van de vorderingen voorvloeiende uit de overeenkomst, tenzij Pardus de opdracht gegeven heeft om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank, onder wiens competentie client valt.

Artikel 17: Slotbepaling

17.1 Client dient er bij de beëindiging van de overeenkomst zorg voor te dragen dat de apparatuur wordt afgekoppeld van de meldkamer, indien 14 dagen na het beëindigen van  de overeenkomst nog geen meldingen door het apparatuur van client aan de meldkamer worden doorgegeven, blijft client aansprakelijk voor de kosten voorvloeiende uit het meldkamercontract tot het moment van de daadwerkelijke afkoppeling c.q. beëindiging van het verzenden van meldingen door apparatuur aan de meldkamer.

17.2 Bij overtreding van een bepaling opgenomen in de overeenkomst al dan niet geheel of volledig, verbeurt client ten gunste van Pardus een direct opeisbare boete van E 2,500, welke boete onverminderd het recht laat van Pardus op vergoeding van de daadwerkelijke door Pardus geleden schade.